""​జీవన సాఫల్యతకు అత్త్యమమైనమార్గం ""

Services

Indian Navy

 • SSC (Short Service Commission)

 • NDA (National Defence Academy)  

 • CDS (Combined Defence Service)  

 • NSO (Naval Store Officer)      

 • SSK (Senior Store Keeper)  

 • SK (Store Keeper)      

 • ASK (Asst. Store Keeper) 

Services

Indian air force

 • NDA (National Defence Academy)     

 • Pilot (NDA)

 • ATCO (Air Traffic Control Officer)

 • Technical Officer

 • Air Handler

 • Commando/ Runway Security  

 • Air Force Police

 • UDC (Upper Division Clerk)            

 • Charge man

Specialities

 1. ​నీతి నిజాయతి కుడిన విలువులతో శిక్షణ.

 2. ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని సమార్ధవంతంగా కొనసాగించడం.

 3. నియమ నిబంధనలు పెట్టి అన్యాయంగా డబ్బులు వసూలు చేయబడవు.

 4. వ్యర్ధమైన లైసెన్స్ ఇప్పిచడం కాదు, సంపూర్ణంగా శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగం కల్పించడం.

Best academy of india, situated in visakhapatnam