"మానస యొక్క ప్రత్యేకతలు"

SDADDA.JPG
licence of manasa defence academy
how manasa is best defence academy

"Govt. Award winning Academy." 

best defence academy award

"నీతి నిజాయితీ, విలువలతో కూడిన శిక్షణ ."