"మానస యొక్క ప్రత్యేకతలు"

"Govt. Award winning Academy." 

"నీతి నిజాయితీ, విలువలతో కూడిన శిక్షణ ."